Bảo hiểm Nhân thọ

Điều khoản mẫu trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Ngày đăng: 30-06-2015 | Lượt xem: 348

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản theo mẫu (tức hợp đồng định sẵn) là hợp đồng trong đó doanh nghiệp bảo hiểm soạn sẵn các điều khoản còn bên mua bảo hiểm có quyền chấp nhận hoặc từ chối những điều khoản đó nhưng về số tiền bảo hiểm, điều khoản riêng đi kèm…

 

ACE

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản theo mẫu (tức hợp đồng định sẵn) là hợp đồng trong đó doanh nghiệp bảo hiểm soạn sẵn các điều khoản còn bên mua bảo hiểm có quyền chấp nhận hoặc từ chối những điều khoản đó nhưng về số tiền bảo hiểm, điều khoản riêng đi kèm…bên mua có quyền quyết định nhưng bên mua bảo hiểm phải chấp nhận với điều khoản mẫu này thì giao kết hợp đồng, còn nếu không chấp nhận với điều khoản mẫu này thì từ chối hợp đồng mà không được thay đổi điều khoản mẫu.

Các điều khoản bảo hiểm chính: Phần chứa đựng nhiều nhất các điều khoản mẫu, những quyền và nghĩa vụ của bên mua và bên bán được liệt kê chi tiết có đầy đủ những nội dung chủ yếu của hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

 Các điều khoản bảo hiểm riêng: Các điều khoản này có mối liên hệ chặt chẽ với điều khoản bảo hiểm chính, tuy nhiên điều khoản bảo hiểm riêng chỉ tồn tại nếu cả hai bên mua và bên bán mua thêm sản phẩm phụ.

Các yêu cầu đối với điều khoản mẫu trong bảo hiểm nhân thọ

Điều khoản mẫu là một bộ phận của hợp đồng nên đương nhiên phải tuân thủ các nguyên tắc giao kết hợp đồng, Điều 389Bộ luật dân sự 2005 quy định những nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng khi giao kết hợp đồng.

 Vì bảo hiểm hoạt động do số đông người có những rủi ro tương tự nhau cùng đóng phí để bù đắp tổn thất và thiệt hại cho số ít người gặp rủi ro, doanh nghiệp bảo hiểm cũng không thể trực tiếp thương lượng chi tiết điều khoản với từng khách hàng, hơn nữa liên quan đến sức khỏe, tính mạng, tai nạn, tuổi thọ của con người nên rất phức tạp. Do vậy ngôn ngữ phải chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu các điều khoản mẫu phải được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.